Asociace pro vodu v krajině České republiky, z. s.

Projekt: Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje - rozvoj II

Základní informace o projektu

Technologická platforma pro trvale udržitelné vodní zdroje – rozvoj (TP UVZ - rozvoj) číslo projektu: 5.1 SPTP02/016

Registrační žádost k projektu byla schválena Agenturou pro podporu podnikání a investic dne 1.6.2012 pod číslem: 5.1 SPTP02/037

Zahájení projektu: 1. 1. 2013 doba trvání: 2 roky.

Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje vychází z faktu možných negativních dopadů klimatické změny. Očekávaný přínos aktivit TP UVZ je eliminace rizik z klimatické změny nejen pro členské subjekty ale pro průmyslovou oblast v ČR. Propojení pracovišť VaV s komerční sférou je základním principem realizace všech aktivit TP UVZ. Prakticky je zabezpečeno účastí expertů z obou oblastí již ve fázi koncipování záměrů, při zpracovávání projektů i při jejich realizaci, právě tak jako při vyhodnocování zpětné vazby.

Sídlo TP UVZ: Tiché údolí 113, 252 63 Roztoky adresa prostor: vyhrazený pro provoz TP UVZ: U Topíren 860/2, 170 00 Praha 7

Plánované cíle TP

Průmysl a doprava jsou spolu s dalšími odvětvími národního hospodářství velmi význam-nými účastníky vodního cyklu, na rozdíl od zemědělství, které spotřebovává pouhá cca 2% zdrojů. Konkurenceschopnost většiny průmyslových odvětví je výrazně závislá na disponibilitě vodních zdrojů pro produkci výrobků a výkonů, a naopak technická úroveň průmyslových technologií podnikání významně ovlivňuje kvalitu odpadních vod přímo i nepřímo cestou znečišťování životního prostředí.

Cílem Technologické platformy pro trvale udržitelné vodní zdroje (TP UVZ) je přispět k dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu a podnikatelských subjektů aniž by bylo nutné omezovat přístup k vodě ostatním spotřebitelským skupinám. Prakticky pro všechna odvětví průmyslové výroby a také pro vodní energetiku a dopravu je kvantitativně, kvalitativně i časově přiměřená dostupnost vodních zdrojů limitujícím faktorem jejich fungování. Doposud většinou nebyly v disponibilitě vodních zdrojů zaznamenávány dlouhodobé a významné problémy, tato situace se ale může v řádu let výrazně změnit jak vlivem klimatické změny, tak i v důsledku narůstající spotřeby.

Klimatická změna bude podle současných poznatků významně ovlivňovat vodní režim na území České republiky. Základním důsledkem klimatické změny je pokles průměrné dlouhodobé odtokové výšky ve všech povodích. Celkový odtok klesne podle VÚV Praha do roku 2050 v případě optimistického scénáře na úroveň 80-94 % a v případě pesimistického scénáře na úroveň 57-86 % vůči nezměněnému klimatu. (Rozpětí uvedených hodnot reprezentuje výsledky z 50 povodí.) Klimatickou změnou je ovlivněn také sezónní chod celkového odtoku, v průběhu jarních, letních a podzimních měsíců bude celkový odtok v roce 2050 ve většině povodí o 10-20 %, resp. o 30-40 % menší než ve 20. století. V zimních měsících bude naopak odtok větší, což je způsobeno zejména zvýšením teploty, které povede k častějšímu tání sněhu už v průběhu zimy a k většímu podílu dešťových srážek na úkor sněhových. Např. v celkovém součtu pro povodí Labe odhad zásobních objemů potřebných na částečnou kompenzaci poklesu odtoku vlivem klimatické změny sice řádově odpovídá objemům plánovaných nádrží, je však téměř dvakrát větší, takže ani všechny nádrže by pro kompenzaci nestačily.

Jednou z možností jak eliminovat budoucí možný deficit je budování dalších vodních nádrží. Budování nádrží je mimořádně investičně náročné, mají negativní dopad na životní podmínky mnoha obyvatel zatopených vesnic a sídel i likvidaci podnikání mnoha subjektů a tím vyvolanými ekonomickými ztrátami i nenahraditelnými škodami z hlediska estetiky krajiny. A navíc objem plánovaných nádrží 6584 mil. m3, potřebný pro kompenzaci poklesu odtoku, je pouze 3540 mil. m3. Je proto zapotřebí systémově a systematicky hledat další cesty jak čelit výše komentovaným potenciálním dopadům klimatické změny, což je základní posláním Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

K potřebným novým poznatkům lze dospět také hlubším, cíleně stimulovaným propojováním aktivit podnikatelské sféry a výzkumných organizací ke společnému nalézání a realizaci inovací v široké škály různých opatření v oblasti hospodaření s vodou v krajině, v průmyslových a vodárenských technologiích atd.

Základním, horizontálně aplikovaným metodickým přístupem TP UVZ je jak využívání nových světových poznatků, tak nejnovějších disponibilních nástrojů pro realizaci VaV. Významným je v této souvislosti nově budované superpočítačové pracoviště Centra excelence IT4Innovation ve VŠB-TUO Ostrava, s nímž je TP UVZ v úzkém pracovním kontaktu od roku 2009. Superpočítačové technologie představují klíčovou součást projektu Centra excelence IT4Innovations, ve kterém se mají tyto vysoce výkonné výpočetní prostředky (HPC – High Performance Computing) stát účinným nástrojem pro simulace, modelování a výpočty v nejrůznějších oblastech výzkumu, od molekulárního modelování po simulace klimatu a krizových situací. Podobně plánuje TP UVZ využití komparativní výhody, plynoucí z umístění ředitelství GS Galileo do Prahy.

Základními plánovanými cíli jsou:
 • Posílení (zdrojové) bezpečnosti vodních zdrojů – (akumulace vody, záložní zdroje)
 • Prohloubení spolupráce s VaV a školami a profesními průmyslovými svazy
 • Rozvoj spolupráce s evropskou TP – WssTP a dalšími relevantními pracovišti v EU
 • Aktivní účast na tvorbě legislativních a právních norem v ČR i EU
 • Zapojování členů TP UVZ i dalších subjektů do mezinárodních kooperací v oblasti výzkumu, vývoje i podnikatelské
 • Zvýšení povědomí veřejnosti o nezbytném celostním přístupu k účasti na veřejných projednáváních investic apod.
 • Spolupráce při tvorbě marketingových studií relevantních průmyslových podniků.
Časový harmonogram projektu – etapizace projektu, stručná náplň

Členění aktivit: do osmi tříměsíčních etap. Pro každou etapu: etapová monitorovací zpráva, v každé etapě bude zabezpečována propagace a publicita projektu. Pro kteroukoliv etapu v letech 2013-14: zpracování projektu a žádosti o podporu podle časových dispozic vyhlašovaných jednotlivých programových výzev – předpokládáno je zpracování 4 žádostí v roce 2013 a 5 žádostí v roce 2014.

Témata:
 1. Udržitelnost vodních zdrojů pro průmyslovou výrobu
 2. Ochrana průmyslových objektů a jejich infrastruktury před extrémními jevy v povodí
 3. Webový portál ochrany a využívání vodních zdrojů
 4. Dynamika Cs137 v mokřadech a možnosti jeho zadržení
 5. Nakládání s dešťovou vodou ze zpevněných ploch v průmyslových areálech
 6. Možnosti detekce a eliminace nový nebezpečných látek ve vodě (pesticidy, farmaka, chemikálie)
 7. Stabilizace a remediace ploch kontaminovaných po průmyslovém užití
 8. Využití dlouhodobě nevyužívaných území typu brownfields
 9. Problematika úložišť popílků a negativního ovlivnění půdy a vody v okolí těchto lokalit.
Rok 2013 1. etapa – hlavní aktivity: inovace strategické výzkumné agendy konstituování společného týmu pro identifikaci, zpracování a realizaci společných projektů VaV a rozvoje podrobný plán aktivit TP UVZ pro rok 2013 odborný workshop rozšíření www stránek o informace o evropských zdrojích informací: Grant Advisor, EC Research, Enterprise European Network, Interact, Environmental Technologies Research, Nanowerk, Noreply, Research and Innovation, Research Networks, Sci-Tech, Science and Technology Newletter, Science Bussines, The Change Management Newsletters, eventuálně další. 2. etapa – hlavní aktivity: Mezinárodní konference na téma: Význam mokřadů pro zadržení vody a látek v krajině. Jak čelit klimatické změně (suchu) na lokální úrovni. Termín: květen 2013, Třeboň, počet účastníků cca 40 z 10 – 15 států. zpracování 2 projektových žádostí – a),b) – podle výzev 1 odborný workshop účast na zasedání WssTP v Bruselu průběžné aktivity odborných a projektových týmů TP UVZ – zahájení příprava možného vybudování Centra kompetence workshop k rozvoji mezinárodních aktivit TP UVZ. 3. etapa – hlavní aktivity: inovace studijních textů oboru Vodní hospodářství zpracování 2 projektových žádostí – c),d) – podle výzev workshop – Rozvoj a využití technik dálkového průzkumu Země pro hodnocení vlivu hospodářských zásahů v krajině na dostupnost a kvalitu vody a místní klima studie – efektivnost využití nových technologií při evidenci, správě a řízení provozu technologických celků průběžné aktivity odborných a projektových týmů TP UVZ seminář – Možnosti vyhledávání zahraničních partnerů, rizika a příležitosti v mezinárodní kooperaci. 4. etapa – hlavní aktivity: seminář – Využití moderních technologií (GIS, DPZ) a HPC pro maximalizaci výkonů obecně a zejména v krizových obdobích (povodně, ekologické havárie atd.) odborný workshop aktivní účast na Týdnu inovací 2013 výzkumu AIP ČR průběžné aktivity odborných a projektových týmů TP UVZ vyhodnocení 2013, plán 2014 etapová a výroční a monitorovací zpráva za rok 2013. Rok 2014 5. etapa – hlavní aktivity: Seminář na téma: techniky monitoringu oběhu vody v krajině, toků látek vázaných na oběh vody. Hodnocení vlivu klimatické změny na dostupnost vody v krajině workshop – Programy a fondy EU pro podporu výzkumu a inovací výroby podrobný plán aktivit TP UVZ pro rok 2014 zpracování 2 projektových žádostí – e),f) – podle výzev workshop WssTP Brusel průběžné aktivity odborných a projektových týmů TP UVZ. 6. etapa – hlavní aktivity: průběžné aktivity odborných a projektových týmů TP UVZ - vyhodnocení Mezinárodní konference Vláhové poměry v krajině – Mikulov duben 2014 seminář – Aktuální stav v identifikaci možností využití superpočítače vyhodnocení aktivit k provázání oborových databází. 7. etapa – hlavní aktivity: průběžné aktivity odborných a projektových týmů TP UVZ zpracování 2 projektových žádostí – g),h),i) – podle výzev odborný workshop k vyhodnocení kooperačních projektů seminář – Dosažené výsledky kooperace VaV a podnikatelské sféry. 8. etapa – hlavní aktivity: aktivní účast na Týdnu inovací 2013 výzkumu AIP ČR závěrečná konference – Vyhodnocení plnění Implementačního akčního plánu účast na workshopu v Bruselu seminář – další aktivity projektového tým plán činnosti do r. 2015 pro udržitelnost projektu etapová a výroční monitorovací zpráva za rok 2014 závěrečná zpráva za projekt.