Dne 25.1. 2018 se konal v zasedací síni GŘ Povodí Vltavy v Praze workshop,

Leden 2018 

jehož tématy byla:
a) rekapitulace aktivit realizovaných v rámci projektu TP UVZ – rozvoj I
b) nástin cílů a aktivit projektu TP UVZ – rozvoj II – v období 2014 – 2017

 

ad a) rekapitulace aktivit realizovaných v období 2014 – 2017
 • členové Iniciace 11 projektů – VaVI, (Norské fondy, TAČR, MŠMT), které podali AVK ČR.
 • Devět odborných studií, které sloužily jako podklad pro vypracování projektů ad 1.
 • Iniciace a vypracování 7 učebních textů – skript - pro FŽP UJEP Ústí nad Labem.
 • Odborné exkurze (dvě domácí: a) Liberecko b) Jižní Čechy, jedna zahraniční: aktivní účast na 2 workshopech v Bruselu + revitalizace řeky ISAR + veletrh IFAT Mnichov ) pro studenty FŽP – UJEP
 • Dva celodenní semináře pro studenty a pedagogy UJEP Ústí nad Labem:
 • A) Možné budoucí dopady klimatické změny
 • B) Voda jako kritická infrastruktura v ČR a EU a související příležitosti a hrozby. - místo konání Ústí nad Labem – termíny jsou upřesňován
 • Dvanáct workshopů v ČR – zaměřených na iniciaci projektů (z toho 5 s účastí zahraničních expertů, které identifikovala a zabezpečila komplexně TP UVZ).
 • Dva workshopy v Bruselu - s mezinárodní účastí, které se uskutečnily ve spolupráci s agenturou CZELO, odborné powerpointy prezentovalo 7 expertů TP UVZ a vybraní zahraniční účastníci:

 • 6.1. Dne 5.5.2014: „Current Challenges and Opportunities in Environmental Water Research“ (mimo jiné se aktivně zúčastnili Robert Schröder - Policy Officer, Protection of Water Resources, DG Environment, EC, Durk Krol, Director, Water Supply and Sanitation Technology Platform a Jesus Ciurana, Technical Officer, ACQUEAU a další).

  6.2. Dne 6.5.2014: „Tackling Challenges in Environmental Water Research - International and Regional Cooperation“ (velmi aktivně vystupovali také: Pieter de Jong , Liaison Officer, Wetsus, Esteban Pelayo Villajero, Representative, Murcía region, Tobias Midtgaard Frich, Representative, Central Denmark a Karin Lukas-Eder The Bavarian Research Alliance Representative, Brussels Office). • Konference „Voda jako faktor konkurenceschopnosti ČR - příležitosti a rizika“ – 3.12.2014 – místo konání Praha.
 • Spolupořádání dvou celostátních konferencí s členy a partnery TP UVZ.
  • Mezinárodní konference „Extrémy oběhu vody v krajině“, 8. - 9. dubna 2014 Mikulov
  • Vědecká konference „Přenos výsledků výzkumu do praxe“, 10. června 2014, Průhonice
 • Aktivní činnost členů Rady expertů AVK ČR v czech bcsd – Pracovní skupině 5 – Vodní hospodářství (http://www.cbcsd.cz/pracovni-skupiny/).
 • Posudky a expertní vyjádření, požadované různými institucemi.
 • Doporučující odborná vyjádření pro členy AVK ČR a TP UVZ k jejich žádostem o veřejnou podporu projektů podávaných spolu se žádostmi o veřejnou podporu.
 • Aktivní účast na výročním Brokerage a zasedání pracovních skupin evropské platformy pro vodu – WssTP, Brusel, 25. - 27.listopadu 2014.
 • Konference s mezinárodní účastí Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů (18.5.2015, Máchovo jezero)
 • Workshop Ochrana a využívání vodních zdrojů - možnosti zapojení do mezinárodní spolupráce a projektů, 7. 12.2015 – Brno
 • Studie Bezpečnost a rizika vodohospodářské infrastruktury, leden 2015
 • Konference Voda v krajině: problematika fosforu (ve spolupráci s B.I.D. 2016)
 • Kritická analýza nedostatků STRATEGIE PROTI SUCHU V ČESKÉ REPUBLICE, prosinec 2016
 • Teze – Varianty řešení využití dešťové vody (pro MŽP ČR) 6/2017
 • Technologické platformy a výzkum v EU (studie pro Úřad vlády ČR 1/2017)


ad b) nástin cílů a aktivit projektu TP UVZ – rozvoj II
  Aktivity TP UZ budou v období 2018 – 2020 zaměřeny na propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru.

  Pole koordinačních činnosti technologické platformy budou zejména:

 1. Implementace technologického předvídání (technology foresight) v oblasti vodního hospodářství.
 2. prohloubení existující spolupráce TP UVZ s Evropskou vodní platformou (WssTP)
 3. koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů


  Dále budou v období 2018 - 2020 podporovány aktivity směřující k rozvoji oboru a TP UVZ
 • zlepšení inovačního prostředí,
 • odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje,
 • sdílení znalostí a informací,
 • další rozpracování/aktualizace Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP)
 • iniciaci výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v inovovaných SVA 2 a IAP 2, jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj VH.