Vítejte na stánkách Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

SMLOUVA O SDRUŽENÍ

podle § 829 a násl. občanského zákoníku

I. Účastníci

 

1.  Asociace pro vodu v krajině České republiky

IČ:       67775403

Adresa: Tiché údolí 113, 253 63 Roztoky

 

2.  ABO valve, s.r.o.

IČ:       49609050

Adresa: Třída Svobody č.p. 43/39, P.O. Box 63, 771 11 Olomouc

 

3.  Aqua Industrial s.r.o.

IČ:       25819321

Adresa:Dalimilova 285/54B, 78335 Olomouc

4.  CITYPLAN  spol. s r.o.

IČ:       47307218

Adresa: Jindřišská 889/17, 11000 Praha

 

5.  DEKONTA, a.s.

IČ:       25006096

Adresa: 109, 27342 Dřetovice

 

6.  Ing. Petr Dolejš, CSc.

IČ:       13496701

Adresa: Písecká 1050/2, 37011 České Budějovice

 

7.  GEOtest Brno, a.s.

IČ:       46344942

Adresa: Šmahova 1244/112, 62700 Brno

 

8  Hydro-X s.r.o.

IČ:       26980614

Adresa: Drobného 555/49, 60200 Brno

 

9.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ:       60076658

Adresa: Branišovská 1160/31, 37005 České Budějovice

 

10.  MEBIS spol. s r.o.

IČ:       47538945

Adresa: U topíren 860/2, 17000 Praha

 

11.  OSC, a.s.

IČ:       60714794

Adresa: Staňkova 18a, 612 00 Brno

  

12.  Povodí Labe, státní podnik

IČ:       70890005

Adresa: Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové

 

13.  Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:       70889953

Adresa: Holečkova 8, 15024 Praha

 

14.  PROGEO, s.r.o.

IČ:       49551019

Adresa: Tiché údolí 113, 25263 Roztoky

 

15.  Student Science, s.r.o.

IČ:       28675631

Adresa: Horní Podluží 237, 40757 Horní Podluží

 

16.  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.

IČ:       47116901

Adresa: Nábřežní 90/4, 15000 Praha

 

17.  Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce

IČ:       00020711

Adresa: Podbabská 2582/30, 16000 Praha

 

18.  W.P.E. a.s.

IČ:       25709151

Adresa: Podnikatelská 565 (Areál VÚ Běchovice 10A), 190 11 Praha-Běchovice

 

II. Název a sídlo sdružení

 

1. Název sdružení: Technologická platforma pro trvale udržitelné vodní zdroje (TP UVZ).

2. Sídlo sdružení: Tiché údolí 113, 253 63 Roztoky

 

III. Doba trvání sdružení

 

1. Sdružení vzniká dnem podpisu této smlouvy a je zakládáno na dobu určitou, a to na dobu do

31.12.2015, s možností prolongace za dále stanovených podmínek.

 

2. Pokud kterýkoliv z účastníků sdružení ve lhůtě do 1 měsíce před uplynutím lhůty, na kterou bylo toto sdružení založeno, nesdělí písemně všem účastníkům, že na dalším trvání činnosti sdružení netrvá, tato smlouva se automaticky prodlužuje vždy o jeden další jeden rok, tj. vždy  do 31.12. následujících let.

 

IV. Poslání, účel a cíle sdružení a doba jejího trvání

 

1. Sdružení Technologická platforma pro trvale udržitelné vodní zdroje (TP UVZ) vzniká v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických   platforem., publikované v COM(2004) 353 final. (Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research)

 

2. Posláním TP UVZ je podpora aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním inovovaných technologií potřebných a využitelných pro dosažení udržitelných vodních zdrojů v ČR a prosazování komplexního přístupu k této problematice.

 

3. Účelem TP UVZ  je  zvýšení konkurenceschopnosti sektoru vodního hospodářství v podmínkách probíhající klimatické změny.

 

4. Cílem TP UVZ  je

a)      harmonizace aktivit subjektů výzkumu a  vývoje, vysokých škol, státních podniků a  podnikatelských subjektů a dodavatelů vodohospodářských technologií,

b)      navržení inovací v oblasti řízení vodních zdrojů s plným respektováním potřeby dokončení implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,

c)      iniciování nových zadání pro oblast vědy a výzkumu, nových nebo inovovaných technologií, ale i pro informatiku a oblast legislativně právní,

d)      zvýšení povědomí veřejnosti o závažnosti tématu udržitelné kvality i kvantity vodních zdrojů a o potřebě jejího zapojení do rozhodovacích procesů v této oblasti.

 

5. TP UVZ definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro uplatňování moderních technologií k dosažení trvale udržitelných vodních zdrojů.

 

6. TP UVZ systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro podporu výzkumu,vývoje a zavádění technologií pro trvale udržitelné vodní zdroje v ČR.

 

7. TP UVZ zajišťuje vzájemnou informovanost subjektů působících v ČR v oblasti výzkumu a vývoje technologií pro trvale udržitelné vodní zdroje.

 

8. TP UVZ usiluje o zapojení svých členů do relevantních Evropských průmyslových iniciativ a do  technologických platforem, které vznikají v jejich rámci a zabývají se výzkumem, vývojem a  zaváděním technologií pro trvale udržitelné vodní zdroje.

 

9. TP UVZ je partnerem dalších institucí obdobného typu v zahraničí, zejména v EU, vůči nim prezentuje a reprezentuje vývoj v oblasti technologií pro trvale udržitelné vodní zdroje v ČR a naopak identifikuje v zahraničí nejlepší dostupné technologie, metodiky apod. a informuje o nich své členy i odbornou veřejnost v ČR.

 

10. Výstupy činnosti TP UVZ budou orientovány především na:

 

a)   strategické dokumenty - Strategická výzkumná agenda (SVA)

                                         - Implementační akční plán (IAP),

b)   iniciační návrhy na řešení výzkumných a vývojových projektů, a to jak v komerční podnikatelské sféře tak  sféře veřejné a ve vybraných případech spoluúčast na jejich realizaci,

c)   nové vazby na relevantní evropské platformy a identifikace možností konkrétní spolupráce v rámci Evropského výzkumného prostoru (ERA – European Research Area), účast na vybraných akcích v rámci EU,

d)   konference, workshopy,

e)   podklady pro odborné kurzy a/anebo pro oblast celoživotního vzdělávání,

f)    návrh na inovovaný (holistický) přístup k řízení hospodaření s vodou a jeho eventuální ověření na úrovni povodí a případně krajů (je podmíněno postojem partnerů a dalšími limitujícími okolnostmi)

 

V. Základní zásady činnosti sdružení

1. TP UVZ je zájmovým sdružením právnických osob.

 

2. Vedoucím účastníkem sdružení je první účastník sdružení - Asociace pro vodu v krajině České republiky.

 

3. Účetnictví sdružení vede vedoucí účastník sdružení, který zodpovídá za oddělené vedení evidence o přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění sdružení.

 

4. Vedoucí účastník sdružení svým jménem otevře nový bankovní účet, který bude používán  pouze pro činnost sdružení, a to k zajištění financování společných výdajů sdružení, přijímání  plateb a placení za výkony i k provádění dalších finančních operací sdružení TP UVZ.

 

5. Vedoucí účastník sdružení:

a)      zastupuje sdružení a je jeho jménem oprávněn jednat v ústním i písemném styku,

b)      zastupuje účastníky sdružení ve všech věcech týkajících se schvalování, proplácení a vykazování výdajů sdružení,

c)      vyhotovuje finanční plán a pravidelně informuje členy o hospodaření,

d)      zodpovídá za řízení, koordinaci a administraci projektu TP UVZ.

 K výše uvedenému dávají účastníci sdružení vedoucímu účastníkovi výslovné zplnomocnění.

 

6. TP UVZ nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.

 

VI. Členství v sdružení, členské vztahy a zánik členství

1. Členství v TP UVZ vzniká podpisem této smlouvy.

 

2. Členství v TP UVZ je dobrovolné. Do TP UVZ lze volně přistoupit i vystoupit . Novými členy    mohou být právnické i fyzické osoby, které mají zájem  vyvíjet nebo připravovat aktivity v oblasti udržitelných vodních zdrojů a/anebo se na nich finančně či personálně podílet v rámci TP UVZ.

 

3. Každý člen TP UVZ má možnost ovlivňovat organizační strukturu a strategické řízení TP UVZ Jeho zástupci mohou být voleni do Projektové rady a Správní rady. Přijetí nového člena schvaluje Projektová rada.

 

4. Členství v TP UVZ vzniká dnem rozhodnutí Projektové rady  TP UVZ o přijetí za nového člena.

 

5. Jestliže člen prokazatelně působí proti zájmům TP UVZ, může Projektová rada v součinnosti se   Správní radou rozhodnout o vyloučení člena z TP UVZ. Vypořádání případných závazků člena TP UVZ bude řešeno v souladu se souvisejícími individuálními smlouvami uzavřenými k těmto aktivitám mezi členem TP UVZ  a vedoucím členem TP UVZ, jímž je Asociace pro vodu v krajině ČR.

 

VII - Zásady hospodaření

1. Majetkem TP UVZ  jsou věci, práva, stálá aktiva, oběžná aktiva, pohledávky, finanční majetek jiné majetkové hodnoty vytvořené za celou dobu jeho působnosti. S tímto majetkem TP UVZ hospodaří samostatně.

 

2. Finanční hospodaření TP UVZ se řídí rozpočtem TP UVZ.

 

3. Rozpočet TP UVZ  zahrnuje očekávané příjmy, jakož i výdaje na zabezpečení úkolů a vyrovnané krytí potřeb TP UVZ v daném rozpočtovém roce. Tento rozpočet předkládá manažer projektu.

 

4. Příjmy rozpočtu TP UVZ jsou zejména:

a)     podpora z OPPI – programu SPOLUPRÁCE - prioritní osy  5 – Prostředí pro  podnikání,

b)      příspěvky členů TP UVZ,

c)      vložné na konference, workshopy,

d)      případné další prostředky z projektů s využitím podpory z programů a fondů EU, ČR,

e)      jiné (dary apod.).

 

5. Výdaje rozpočtu TP UVZ  jsou výdaje vynaložené k dosahování cílů TP UVZ.

6. Za dodržení rozpočtu TP UVZ odpovídá pracovník pověřený ekonomikou a administrací projektu.

7. Rozpočtové prostředky mohou být použity pouze v příslušném rozpočtovém roce, a to k účelům, na které byly rozpočtem TP UVZ určeny, eventuální změny musí být odsouhlaseny Projektovou radou TP UVZ.

9. Vznikne-li v průběhu roku potřeba rozpočtově nezajištěné úhrady, lze ji zajistit hospodárnějším   provedením jiných úkolů nebo odsunutím či omezením některého jiného, méně naléhavého úkolu v rámci jednotlivých druhů rozpočtových výdajů  nebo přesunem rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů rozpočtu. Tato opatření navrhuje manažer projektu a schvaluje je Projektová rada TP UVZ.

10. TP UVZ zabezpečuje vedení účetnictví podle příslušných předpisů prostřednictvím specializovaného dodavatele, jímž je společnost KLAUS v.o.s.

11. Účetní závěrku za příslušné účetní období schvaluje Projektová rada TP UVZ.

 

VIII. Orgány sdružení

 

1. Orgány TP UVZ jsou: 

-         Projektová rada TP UVZ

-         Správní rada TP UVZ 

 

2. Rozhodnutí orgánů TP UVZ, týkající se plnění jejího poslání a způsobu plnění jejích úkolů, včetně programového prohlášení, mají pro členy TP UVZ charakter stanovisek, doporučení či návrhů  jimi akceptovatelných, pokud nejsou v rozporu s jejich oprávněnými zájmy. Plně závazné jsou pouze dvoustranné dohody, uzavírané odděleně mezi jednotlivými členy TP UVZ a vedoucím členem TP UVZ, kterým je Asociace pro vodu v krajině ČR.

 

IX. Projektová rada

 

1 Harmonizuje obsah, rozsah a termíny aktivit, plynoucích z dvoustranných dohod, uzavíraných  odděleně mezi jednotlivými členy TP UVZ a vedoucím členem TP UVZ, kterým je Asociace pro vodu v krajině ČR.

2. Schvaluje organizační a pracovní řád TP UVZ a jeho případné novelizace.

3. Podle potřeby zřizuje dočasné orgány potřebné k zajištění činnosti TP UVZ, zejména zájmové sekce a odborné týmy.

 

4. Funkční období členů Projektové rady a Správní rady je šestileté. Po uplynutí této lhůty končí i funkční období těch členů orgánů, kteří byli zvoleni v mimořádném termínu nebo do orgánů kooptováni. Opětovné zvolení člena orgánu je možné, bude-li činnost TP UVZ pokračovat i po 31.12.2015.

 

5. Členové Projektové rady se volí z pověřených zástupců členů TP UVZ. Volby Projektové rady TP UVZ zajistí vedoucí účastník sdružení. Volby Projektové rady TP UVZ se může zúčastnit za každého člena sdružení pouze jediný pověřený zástupce. Projektová rada TP UVZ má 7 členů. Předsedou Projektové rady TP UVZ je zástupce vedoucího účastníka sdružení. Volba dalších 6 členů Projektové rady TP UVZ proběhne na prvním společném zasedání pověřených zástupců členů TP UVZ, které bude svoláno vedoucím účastníkem sdružení do 14 dnů po podání plné žádosti  do Agentury pro podporu podnikání a investic. Každý člen TP UVZ má při volbě jeden hlas. Do Projektové rady TP UVZ je zvoleno šest členů v pořadí dle počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů na rozhraní zvolení a nezvolení do Projektové rady TP UVZ proběhne mezi těmito účastníky druhé, eventuálně další kolo volby. Členové Projektové rady ze svého středu dále volí místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže funkci vykonávat.

 

6. Zasedání Projektové rady TP UVZ svolává předseda Projektové rady TP UVZ. Rozhodnutí rady je právoplatné nadpolovičním počtem hlasů zúčastněných členů Projektové rady TP UVZ. V případě rovnosti bodů rozhoduje hlas Předsedy Projektové rady TP UVZ. Rozhodnutí Projektové rady TP UVZ bude předmětem příslušného zápisu ze zasedání, který pořídí zapisovatel zvolený pro příslušné zasedání a ověří jej podpisem Předseda Projektové rady TP UVZ.

 

7. Uvolní-li se místo člena Projektové rady v průběhu funkčního období, může být obsazeno členem, který je Projektovou radou kooptován. Kooptaci schvaluje Projektová rada nadpolovičním počtem hlasů. Funkční období kooptovaných členů končí společně s funkčním obdobím ostatních členů Projektové rady.

 

8. Pokud se člen Projektové rady se některého jednání Projektové rady nemůže z vážných  důvodů zúčastnit, může delegovat pověřeného zástupce.

 

9. Projektová rada se schází ke svým jednáním dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

 

10. Jednání Projektové rady mohou být  realizována per rollam.

 

11.Projektová rada dále:

 

a)      schvaluje plány činnosti TP UVZ,

b)      schvaluje roční rozpočty TP UVZ,

c)      schvaluje na základě písemné žádosti vstup/výstup nových členů do/ze sdružení,

d)      schvaluje soubor opatření pro udržitelnost projektu,

e)      schvaluje komplexní program povinné publicity projektu,

f)       schvaluje komplexní program tvorby a aktualizace webových stránek TP UVZ,

g)    předkládá členům TP UVZ výroční zprávu o činnosti projektové rady, o průběhu věcného plnění a finančního zabezpečení projektu TP UVZ,

h)      schvaluje návrhy na zřízení odborných týmů a zájmových sekcí v rámci TP UVZ,

i)     schvaluje organizační a pracovní řád, případně další organizační a technické normy, vymezující způsob fungování TP UVZ.

 

 

X. Správní rada

 

1. Správní rada je kontrolním a revizním orgánem TP UVZ.

 

2. Správní rada je tříčlenná.

 

3. Členové Správní rady jsou voleni ze zástupců řádných členů TP UVZ na období šesti let.. Volby Správní rady TP UVZ zajistí vedoucí účastník sdružení. Volby Správní rady TP UVZ se může zúčastnit za každého člena sdružení pouze jediný pověřený zástupce. Do Správní rady TP UVZ jsou zvoleni první tři členové a to v pořadí dle počtu dosažených hlasů. V případě rovnosti hlasů na rozhraní zvolení a nezvolení do Správní rady TP UVZ proběhne mezi těmito účastníky druhé, eventuálně další kolo volby. Uvolní-li se místo člena Správní rady během funkčního období, lze je obsadit členem, kooptovaným na společném zasedání zástupců řádných členů TP UVZ,  nebo  systémem per rollam, jako rovnocennou metodou. Funkční období kooptovaného člena končí společně s funkčním obdobím ostatních členů Správní rady.

 

4. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání a dále místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže funkci vykonávat. Zasedání Správní rady TP UVZ svolává předseda Správní rady TP UVZ.

 

5. Správní rada zasedá nejméně jednou ročně.

 

6. Správní rada dále

 

a)      kontroluje dodržování této Smlouvy o sdružení,

b)      se vyjadřuje k návrhům na zřízení odborných týmů a zájmových sekcí v rámci TP UVZ,

c)      se vyjadřuje k výroční zprávě o činnosti TP UVZ a účetní závěrce,

d)      se vyjadřuje k členským otázkám předkládaným Projektové radě,

e)      kontroluje plnění usnesení přijatých Projektovou radou TP UVZ,

f)       dohlíží na finanční hospodaření TP UVZ.

 

XI. Povinnosti účastníků

 

1. Účastníci sdružení jsou povinni jednat ve prospěch zájmů sdružení s náležitou odbornou péčí,  chránit jeho dobré jméno, nesdělovat informace důvěrného charakteru dalším stranám a starat se o dosažení účelu sdružení.

 

2. Účastníci sdružení se zavazují dodržovat Etický kodex.

 

XII. Plná moc k zastupování účastníků

 

1. Účastníci sdružení zmocňují ke všem dalším úkonům zástupce vedoucího účastníka sdružení  (Asociace pro vodu v krajině České republiky) Ing.Jana Čermáka ve funkci Předsedy Projektové rady TP UVZ.

XIII. Další ustanovení

 

1. Účastníci se dohodli na tom, že pokud se případné majetkové spory z této smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou je řešit v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR, eventuálně při Agrární komoře ČR v Praze dle jejich platných Rozhodčích řádů. Za rozhodné právo se považuje právo České republiky.

 

2. Spolufinancování TP UVZ bude zajištěno ze zvláštních příspěvků signatářů této smlouvy o sdružení. Výše a termíny poskytnutí příspěvků jsou upraveny souvisejícími dvoustrannými dohodami mezi Asociací pro vodu v krajině České republiky a jednotlivými účastníky sdružení.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 

1. Po zániku sdružení si účastníci rozdělí majetek sdružení takto: věci, individuálně určené vnesené do sdružení při jeho založení, se účastníkům vrátí ve stavu, v jakém se nacházejí ke dni zániku sdružení. Pokud byly činností sdružení zcela zničeny, vzniká nárok na odpočet jejich ceny v době zničení od celkového majetku sdružení před jeho rozdělením a zaplacení této částky účastníkovi, který věc vložila.

 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků.

 

3. Účastníci prohlašují, že je jim známo, že sdružení TP UVZ nemá právní subjektivitu.

 

4. Vztahy z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

 

5. Tato smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech, jeden exemplář  pro potřeby schválení plné žádosti, druhý exemplář pro archiv. Každý člen TP UVZ obdrží jedno ověřené vyhotovení této smlouvy do 14 dnů po podání plné žádosti na Agenturu pro podporu podnikání a  investic.

 

6. Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti připojením podpisů statutárních zástupců členů TP UVZ.

 

 

V Praze dne 30.11.2009

 

 

 

………………………………………………          ……………………………………

1. účastník sdružení                                                     2. účastník sdružení

Asociace pro vodu v krajině České republiky        ABO valve, s.r.o

Ing. Jan Čermák                                                         Ing. Miroslav Študent  

 

 

 

………………………………………..……            ………………………………..……

3. účastník sdružení                                                     4. účastník sdružení

Aqua Industrial s.r.o.                                               CITYPLAN  spol. s r.o.

Ing. Miroslav Študent                                                  Ing. Ivan Beneš

 

 

 

 

………………………………………..……            ………………………………..……

5. účastník sdružení                                                     6. účastník sdružení

DEKONTA, a. s.                                                      Petr Dolejš, CSc.

RNDr. Tomáš Havlík                                                  Ing. Petr Dolejš, CSc

 

 

 

………………………………………..……            ………………………………..……

7. účastník sdružení                                                     8. účastník sdružení

GEOtest Brno                                                          Hydro-X s.r.o.

RNDr. Lubomír Procházka                                         Blanka Poštulková

 

 

 

………………………………………..……            ………………………………..……

9. účastník sdružení                                                     10. účastník sdružení

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích        MEBIS spol. s r.o

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc                                  Ing, Jan Čermák

 

 

 

………………………………………..……            ………………………………..……

11. účastník sdružení                                                   12. účastník sdružení

OSC, a.s.                                                                   Povodí Labe, státní podnik

Ing. Miroslav Konečný                                    Ing. Tomáš Vaněk

 

 

 

………………………………………..……            ………………………………..……

13. účastník sdružení                                                   14. účastník sdružení

Povodí Vltavy, státní podnik                                    PROGEO, s.r.o.

Ing. Jan Slabec                                                RNDr. Martin Milický

 

 

 

………………………………………..……            ………………………………..……

15. účastník sdružení                                                   16. účastník sdružení

Student Science, s.r.o.

Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc.                                 Vodohospodářský rozvoj     

                                                                                  a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.                                                                                                Ing. Jiří Valdhans        

 

 

 

………………………………………..……            ………………………………..……

17. účastník sdružení                                                   18. účastník sdružení

Výzkumný ústav vodohospodářský             W.P.E. a.s.

T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce          Ing. Tomaš Fuka CSc 

Mgr. Mark RIEDER