V lednu 2018 byly zahájeny aktivity projektu Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje – rozvoj II

Leden 2018 

(Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_057/0010974), který je podporován Evropskou unií prostřednictvím MPO - OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020 – programu podpory Spolupráce – Technologické platformy.

 

V rámci projektu bude realizována aktualizace strategických materiálů – Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu, v rámci řešení společenských výzev a technologického foresigtu, např. bude vypracována multikriteriální kritické analýzy rizika deficitu vody v ČR, analýza limitů využití brownfieldů v ČR a další. Budou koordinovány podnikatelské subjekty a pracoviště VaVaI prostřednictvím běžících projektů programu Horizont 2020. Bude zintenzivněna aktivní spolupráce s evropskou TP (WssTP), více účastí na akcích WssTP i v jejích vybraných Workin Groups. Ve dvou etapách bude zpracován přehled o strategiích a analýzách TP UVZ zaměřených na výzkumné priority a inovační příležitosti i bariéry ve vodním hospodářství a varianty vývoje. Budou rozvíjeny aktivity směřující k rozvoji oboru a TP cestou sdílení znalostí a inovativních přístupů v oblasti VH cestou 4 celostátních konferencí a řady workshopů a seminářů, diferencovaně cílených na konkrétní skupiny účastníků a různými dalšími osvětovými a propagačními aktivitami. Zahájení a průběh konkrétních aktivit byly v období leden – duben předmětem workshopu Cíle a aktivity projektu TP UVZ – rozvoj II i řady pracovních porad koordinátora s řešiteli.